ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

หากมีเงิน 500,000 บาท จะเลือกซื้อสลากออมสินหรือสลากทวีสินของ ธกส. ? ผมขออนุญาตให้ข้อมูลตามที่ทราบ ดังนี้ ครับ
               1.ถ้าซื้อสลากออมสิน(หน่วยละ 50 บาท)จะซื้อได้ 10,000หน่วย จะถูกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวทุกเดือนๆละ 300 บาท รวม 36 เดือน เป็นเงิน 10,800 บาท และเมื่อครบ 3 ปี สลากงวดปัจจุบัน(งวดที่ 58)ถอนเงินคืนได้หน่วยละ 53.00 บาท เป็นเงิน 530,000 บาท รวมได้เงินคืน 540,800 บาท หากคิดผลตอบแทนหยาบๆ(ไม่คิดดอกเบี้ยทบต้น และรางวัลอื่นที่อาจจะถูกเพิ่ม) จะได้ผลตอบแทน = 40,800/500,000*100=8.16 %(ต่อเวลา 3ปี) เท่ากับ 2.72 % ต่อปีโดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเหมือนฝากประจำ


               2.ถ้าซื้อสลากทวีสินของ ธกส.(หน่วยละ 500 บาท)จะซื้อได้ 1,000หน่วย จะถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวทุกเดือนๆละ 400 บาท รวม 36 เดือน เป็นเงิน 14,400 บาท และเมื่อครบ 3 ปี ถอนเงินคืนได้หน่วยละ 515 บาท เป็นเงิน 515,000 บาท รวมได้เงินคืน 529,400 บาท หากคิดผลตอบแทนหยาบๆ(ไม่คิดดอกเบี้ยทบต้น และรางวัลอื่นที่อาจจะถูกเพิ่ม) จะได้ผลตอบแทน = 29,400/500,000*100=5.88 %(ต่อเวลา 3ปี) เท่ากับ 1.96 % ต่อปีโดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเหมือนฝากประจำ


*** จะเห็นได้ว่า ในเวลา 3 ปี สลากออมสินจะได้ผลตอบแทนมากกว่าสลากทวีสินของ ธกส.เป็นเงิน = 40,800-29,400 = 11,400 บาท ****แต่ เมื่อพิจารณาการออกรางวัลในแต่ละงวด และความยากง่ายในการลุ้นรางวัลที่ 1 จะพบว่า
                   1.สลากออมสิน มีรางวัลให้ตรวจในแต่ละงวดจำนวน 28 รางวัล รางวัลที่ 1 มี 3 รางวัลๆละ 10ล้านบาท
                   2.สลากทวีสินของ ธกส. มีรางวัลให้ตรวจในแต่ละงวดจำนวน 136 รางวัล รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลๆละ 20ล้านบาท


****ความยากง่ายในการถูกรางวัลที่ 1 ผมขอสมมติว่า ผมมีสลากออมสิน หมายเลข ก 2428590 เป็นสลากที่จำหน่ายงวดที่ 58   ขณะเดียวกันผมก็มีสลากทวีสินของ ธกส. หมายเลข LD 9876543

             1. ถ้าผลการออกรางวัลสลากออมสินปรากฏว่ารางวัลที่ 1 ได้แก่ สลาก หมายเลข ก 2428590 เป็นสลากงวดที่ 45 จะถือว่าผมพลาดรางวัลที่ 1 เพราะ ถึงแม้อักษรกำกับและหมายเลขตรงกับรางวัลที่ 1 แต่งวดที่ผมซื้อไม่ตรงกับงวดที่ 45 แต่ผมจะได้รางวัลปลอบใจ 10,000 บาท ตอบแทน
             2. ในอีกด้านหนึ่งถ้าผลการออกรางวัลสลากทวีสินปรากฏว่ารางวัล ที่ 1 ได้แก่ สลาก หมายเลข KL 9876543 จะถือว่าผมพลาดรางวัลที่ 1 เพราะ ถึงแม้หมายเลขตรงกับรางวัลที่ 1 แต่อักษรกำกับไม่ตรงกับรางวัลที่ออก แต่ผมจะได้รางวัลปลอบใจ 500,000 บาท ตอบแทน จะเห็นได้ว่า รางวัลที่ 1 ของสลากออมสินมีโอกาสถูกยากกว่า สลากทวีสิน เพราะต้องถูกตรงกับรางวัล ที่ออก 3 อย่างพร้อมกัน คือ งวดที่ออก อักษรกำกับ และหมายเลข แต่สลากทวีสินถูกเพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ อักษรกำกับ และหมายเลข เท่านั้น ลองนำไปพิจารณาเอาเองนะครับ

 

ขอบคุณ สระแก้ว

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above