ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

กลับหน้าแรก

Adjectives คำคุณศัพท์
Descriptive adjectives Demonstrative adjectives Proper Adjectives    
Numeral Adjectives Possessive Adjectives Quantitative Adjectives    
คำคุณศัพท์คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนาม ที่สำคัญมีดังนี้    
Descriptive adjectives      
คือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี รูปร่าง ของคำนามที่มันประกอบเช่น    
     beautiful สวยงาม      
     ugly ขี้เหล่      
     new ใหม่      
     old เก่า      
     big ใหญ่      
     small เล็ก      
     clean สะอาด      
     dirty สกปรก      
     good ดี      
     bad เลว      
         
     She is beatiful.        
     Daeng's room is dirty.      
     Tammy is a good tennis player.      
         
1. การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ที่มีอยู่ในประโยคเรียงได้ตามนี้
     คำคุณศัพท์ที่บอกสี ที่มา(มาจากไหน) วัสดุ(ทำจากอะไร) จุดประสงค์(เพื่ออะไร) คำนาม
     blue American leather sport shoes
     red Thai silk business tie
         
2. ถ้ามีคำคุณศัพท์ที่บอกขนาด ความสูง ความยาวจะวางไว้ข้างหน้าจากข้อหนึ่ง
     a small blue car
     a thick glass bottle
         
3. ถ้ามีคำว่า first, last และ next จะวางไว้หน้าจำนวนนับ
     the first two weeks
     the next three men
         
Demonstrative adjectives
คือคุณศัพท์ชี้เฉพาะได้แก่ This, That, These, Those
     This ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ (นี้)
     That   ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกล (นั้น)
     These ใชักับคำนามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้(เหล่านี้)
     Those ใชักับคำนามพหูพจน์(เหล่านั้น)
     This is my pen.
     That is my motorcycle.
     These books are theirs.
 
Proper Adjectives
คือคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติเป็นคำศัพท์ที่มีรูปมา
จากชื่อของประเทศเช่น
     Thailand Thai คนไทย    
     Canada Canadian คนแคนาดา    
     U.S.A. American คนอเมริกัน    
     China  Chinese คนจีน    
     Switzerland Swiss คนสวิส    
 
Numeral Adjectives 
คือคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ ลำดับที่และจำนวนที่ไม่แน่นอน
จำนวนนับได้แก่ one,two, three, four,five,six,seven,eight, nine,ten......
ลำดับที่ได้แก่ first,second,third,fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth,tenth.....
บอกจำนวนที่ไม่แน่นอนได้แก่คำว่า
     many มาก
     much มาก
     double ทั้งสอง
     few /a few น้อย จำนวนน้อย สองสาม
     several หลาย
     a little/little เล็กน้อย
     all ทั้งหมด
     no ไม่มี
     some มีบ้าง
     enough. เพียงพอ
         
     I have three dogs.
     That's his second wife.
     I will be away several weeks.
         
Possessive Adjectives
คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
     my ของฉัน
     her ของเธอ
     his ของเขา
     its ของมัน
     your ของคุณ
     our ของพวกเรา
     their ของพวกเขา
         
     My book is on the table.
     I lost her coat.
     May I borrow your pen?
         
Quantitative Adjectives
คือคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณบอกถึงความมากน้อยของสิ่งนับไม่ไ ด้ได้แก่คำว่า
     some บ้าง
     much มาก
     little น้อย
     enough เพียงพอ
     all ทั้งหมด
     no ไม่มี
     any บ้าง
     whole ทั้งหมด
         
     Give me some food.
     I do not have enough water.
     Do you have any money?
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above