ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

โดย

คำสั่ง SQL เรียงข้อความภาษาไทยให้ถูก (สำหรับชุดข้อมูล charset เป็น utf-8)

ปัจจุบันทุกเว็บรวมถึงฐานข้อมูล MySQL ต้องใช้ Charset เป็น UTF-8 เป็นมาตรฐาน มีผลกับภาษาไทยทำให้การเรียง ก-ฮ ไม่ถูกโดยเฉพาะคำที่มีสระอยู่ด้านหน้า ช่องแกล้ม จะเรียงเป็น กขค...แกล้ม จะเป็น ก และ แกล้มต้องอยู่ติดกันเป็นอันดับถัดไป

 

ปัญหานี้แก้ได้โดยใช้ Convert เข้ามาช่วยดังนี้:

SELECT * FROM Table ORDER BY CONVERT (Colum USING tis620) ASC

 

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above