ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ขั้นตอนได้เล่มทะเบียนรถยนต์ หลังผ่อน

ขั้นตอนได้เล่มทะเบียนรถยนต์ หลังผ่อน

โพสต์ใน: ประกันภัย / - โดย - Jan 11, 2019
ขั้นตอนได้เล่มทะเบียนรถยนต์ หลังผู้อ่านบางท่านอาจใช้เวลาผ่อนรถยนต์ 4-6 ปี จนผ่อนหมด และแล้วก็ได้เวลาโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของผู้ซื้อโดยชอบธรรม แล้ว

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์นิสสัน ลิสซิ่ง

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ถ่ายหน้า - หลัง และไม่หมดอายุ)
 2. สำเนาป้ายภาษีประจำปีรถยนต์ (ไม่หมดอายุ)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ “นาง” หรือ “นางสาว” (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (ถ้ามี)
 1. รอรับเอกสาร

  บริษัทฯ จัดส่งเอกสารการโอนกรรมสิทธ์ิให้กับท่าน 60 วันล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดชำระค่างวดสุดท้าย

 2. ลงนามและส่งเอกสารกลับ

  ลูกค้าลงนามในเอกสารและแนบเอกสารตามรายละเอียดที่แจ้งให้ค รบถ้วน และส่งเอกสารกลับมา ที่บริษัทฯ ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดสุดท้าย พร้อมทั้งชำระค่าดำเนินการตามใบแจ้งชำระเงิน

  ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

  บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ฝ่ายบริการงานทะเบียน)

  เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 3. รอรับเล่มทะเบียน

  บริษัทฯ จะจัดส่งเล่มทะเบียนรถยนต์ให้ท่านภายใน 15 วันทำการ (หลังจากบริษัทฯ ได้รับชำระค่างวดสุดท้าย ค่าดำเนินการ และเอกสารต่างๆ ครบถ้วน)

อ่านเพิ่มเติม: https://www.nissanleasing.co.th/support/transfer
 
 

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ธนาคารอื่น

 
1. ชุดโอนทั้งหมดรวมถึงหนังสือมอบอำนาจ ที่ได้กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน
 
2. สลิปยืนยันการจ่ายเงิน 1200 บาท ค่าดำเนินการ
 
3. สำเนาบัตร ปชช และ ทะเบียนบ้าน ที่เซ็นสำเนาถูกต้อง
 
4. สำเนาป้ายวงกลม(ภาษีรถยนต์) ที่ต่ออายุของปีถัดไปเรียบร้อยแล้ว.... ถ่ายเอกสารส่งไป
 
หมายเหตุ: ชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ ผ่านเวบกรมขนส่งล่วงหน้าได้ 3เดือน แล้วกรมขนส่ง ส่งป้ายวงกลบมทางไปรษณีย์มาให้ที่บ้านเลย 
เป็นป้ายวงกลมปี 2562
 
5. รอรับเล่มทะเบียนภายใน 15 วันทำการ หรือบางครั้งอาจใช้เวลา 30 วันหากอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด
 
 
รถยนต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: