ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

3 อย่างที่ชีวิตคู่ต้องคุยกันแต่เนิ่นๆ

3 อย่างที่ชีวิตคู่ต้องคุยกันแต่เนิ่นๆ

โพสต์ใน: ครอบครัว / - โดย - Feb 17, 2019

เรื่องเงินถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้อง “เปิดใจคุยกัน” แต่เนิ่นๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

 

ค่าใช้จ่าย

ช่วงเริ่มคบหากัน การที่ผู้ชายหรือฝ่ายที่รายได้สูงกว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ ายส่วนใหญ่ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ในระยะยาวหากไม่เปิดใจคุยกันถึงข้อตกลงในค่าใช้จ่ายแล้ วอาจเกิดการสะสมความไม่พอใจกัน จนเป็นปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งข้อตกลงที่ว่า เช่น (ก) แยกค่าใช้จ่ายกันทุกอย่าง (ข) แบ่งค่าใช้จ่ายกันคนละครึ่ง (ค) แบ่งค่าใช้จ่ายกันตามสัดส่วนรายได้ (ง) แยกประเภทค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบ หรือมีค่าใช้จ่ายกองกลาง และ (จ) รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างเข้ากองกลาง

 

บัญชีเงินฝาก

ชีวิตคู่ต้องใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินเพื่อเก็บหรือเงินเพื่อใช้จ่ายก็ตาม การเปิดบัญชีเงินฝากและกำหนดสิทธิการเบิกถอนก็เป็นสิ่งที่ ต้องคุยกัน เพราะการเปิดบัญชีแต่ละครั้งอาจมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน

 

เช่น (ก) เงินฝากเพื่อใช้จ่ายประจำวันหรือใช้จ่ายส่วนตัว ควรเปิดเป็นบัญชีเดี่ยวเพื่อความคล่องตัวในการเบิกถอน (ข) เงินฝากเพื่อใช้จ่ายกองกลาง อาจเปิดเป็นบัญชีเดี่ยว หรือบัญชีร่วมที่ระบุว่าคนใดคนหนึ่งถอนก็ได้ ( ระบุ “หรือ” ) เพื่อความคล่องตัว (ค) เงินฝากเพื่อเป็นเงินเก็บของครอบครัว อาจเป็นบัญชีร่วมที่ระบุว่าต้องถอนร่วมกัน ( ระบุ “และ” ) เพื่อเป็นการป้องกันคนใดคนหนึ่งเผลอถอนเงินไปใช้เพื่อจุดป ระสงค์อื่น โดยไม่ปรึกษาคู่ชีวิต

*สำหรับคู่รักที่ไม่จดทะเบียนสมรส แนะนำให้เปิดบัญชีเดี่ยวเท่านั้น เนื่องจากบัญชีร่วมอาจต้องนำรายได้จากดอกเบี้ยไปยื่นภาษีใ นนามห้างหุ้นส่วนสามัญ

 

เป้าหมายการเงิน

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คู่รักหลายคู่มองข้าม ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการศึกษาบุตรที่บางครอบครัวอาจมีผู้ม ีอิทธิพลต่อการตั้งเป้าหมายหลายคน เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ หากไม่มีการเปิดใจคุยกันแต่เนิ่นๆ อาจมีปัญหากันตั้งแต่การเลือกประเภทหลักสูตรและโรงเรียนแล ้ว ทำให้ไม่สามารถตั้งเป้าหมายและเริ่มลงทุนเพื่อเป้าหมายได้ สักที

 

เป้าหมายการซื้อบ้านหรือรถใหม่ก็เป็นสิ่งที่ต้องคุยกันก่อ นตัดสินใจ เพราะมักเป็นเป้าหมายที่มีการขอกู้เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งหากคนใดคนหนึ่งกู้บ้านหรือรถไปแล้ว โอกาสที่อนาคตคู่รักจะกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านได้จะลดลง เพราะมีคนหนึ่งมีภาระผ่อนหนี้ติดตัวมา

 

อีกเป้าหมายที่มีความสำคัญ คือ การเกษียณอายุ ที่ความยากไม่ได้อยู่แค่เพียงแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์หรือความค าดหวังค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่ต่างกัน แต่ปีที่เกษียณของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน รวมไปถึงปีที่สิ้นสุดแผนเกษียณหรืออายุขัยคาดหมายก็ต่างกั น ด้วยเช่นกัน

 

 

ชีวิตคู่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนเพียงสองคน อย่าปล่อยให้เรื่องเงินเล็กๆ น้อยๆ มาบั่นทอนความสุขในครอบครัว “การเปิดใจ รับฟัง และร่วมกันตัดสิน” จะช่วยให้ชีวิตคู่มีความสุขยิ่งขึ้น

 

สุขภาพดี

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: