ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

บารมี 10 อย่าง ผู้ชนะ ผู้ประสบความสำเร็จ

บารมี 10 อย่าง ผู้ชนะ ผู้ประสบความสำเร็จ

โพสต์ใน: สังคม / แนวคิดสร้างสรรค์ / - โดย - Feb 08, 2020

บารมี 10 ประการ สามารถชนะอุปสรรคที่คอยขัดขวางไปได้

 

ทานบารมี (การให้ทาน) 

มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานโดยไม่แบ่งแยกช นชั้นหรือความสนิทสนมส่วนตัว และควรให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะให้เพื่อตอบแทนคุณ หรือให้เพื่อสงเคราะห์ อย่าเอาแต่คิดหวังผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาในภายหน้า

ศีลบารมี (การรักษาศีล) 

ควรประพฤติดีต่อกันทั้งทางกาย วาจา ใจ หรือ รักษาศีล 5 อยู่เป็นนิจ ไม่พูดจาหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีกัน ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนเพื่อนร่วมงานให้เขาต้องทำงานหนักอ ยู่ฝ่ายเดียว เป็นต้น 


เนกขัมมบารมี (การออกบวช) 

บำเพ็ญความดีข้อนี้ด้วยการละความใคร่และความอยากทั้งหลายใ ห้หมด อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มารบกวนจิตใจเพราะมันจะทำให้งานข องคุณพังลงได้เช่นกัน 

เมตตาบารมี (การมีเมตตา) 
คนทำงานก็เช่นกันหากมีลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานต้องรักและ เอ็นดูรู้จักสอนงานและถ่ายทอดสิ่งเป็นสาระประโยชน์ให้ หากเรื่องใดที่ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดก็ควร ตักเตือนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อๆ ไป 

ปัญญาบารมี (การสั่งสมปัญญา) 

สำหรับคนทำงานสิ่งสำคัญก็คือ ภูมิความรู้ที่มีต่องานที่รับผิดชอบ ซึ่งความฉลาดรอบรู้ดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการหมั่นคิดและเ รียนรู้สั่งสมสิ่งอันเป็นประโยชน์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องมีปฏิภาณไหวพริบในยามที่เจอวิกฤตจะได้เผช ิญหน้าและสามารถใช้ปัญญาแก้ปัญหาทั้งปวงได้

ขันติบารมี (การมีความอดทนอดกลั้น) 

การทำงานก็เช่นกันย่อมมีปัญหาอุปสรรคนานาประการให้พบเจอ คนทำงานควรบำเพ็ญบารมีข้อนี้ด้วยความเข้มแข็ง มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก และไม่อ่อนไหวไปกับแรงลมของปัญหาต่างๆ 

สัจจบารมี (การพูดคำสัตย์) 

ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่คดโกงบริษัทและเพื่อนร่วมงานเพราะเห็นประโยชน์ส่วนตัวม ากกว่าส่วนรวม ไม่หลอกลวงลูกค้าหากรับปากสิ่งใดไปก็ต้องทำให้ได้ตามนั้น 

วิริยบารมี (การบำเพ็ญความเพียร) 

ต้องมีความขยันพากเพียรในการเรียนรู้งานและปฏิบัติด้วยควา มตั้งใจ ความกล้าที่จะเผชิญกับงานที่ยาก และบากบั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงได้ 

อธิษฐานบารมี (ความตั้งใจอย่างแน่วแน่) 

มื่อมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็ควรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ท ี่ได้รับมอบหมายอย่างหนักแน่นและแน่วแน่โดยมุ่งผลแห่งความ สำเร็จเป็นที่ตั้ง 

อุเบกขาบารมี (ความวางเฉย) 

ข้อนี้สำคัญต่อผู้เป็นหัวหน้างานจะต้องแจกจ่ายงานต่อผู้ใต ้บังคับบัญชาอย่างเที่ยงธรรม และพิจารณาผลของงานตามความเป็นจริง ไม่ลำเอียง ไม่ตัดสินด้วยฉันทาคติแก่คน ที่รัก หรือตัดสินด้วยโทสาคติแก่คนที่ชัง 

ชาวพุทธ

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: