ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

สิทธิพื้นฐาน​ผู้ซื้อ​ คอนโดมิเนียม

สิทธิพื้นฐาน​ผู้ซื้อ​ คอนโดมิเนียม

สิทธิ​หน้าที่​ขั้นพื้นฐาน​ ซึ่งผู้ซื้อ​เจ้าของร่วมในอาคารชุด​ควรรู้มีอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ​ของคน​ผู้ซึ่งรอบรู้ข้อกฎหมายเป็ นอย่างดี ​หรืออาจรู้ไม่ทันผู้อื่น

 

ระบบอาคารชุด​ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาคารชุด ​แม้ได้เกิดขึ้นมานานมากกว่า 30 ​ปี ​ต่างพบว่าผู้ซื้อ​หรือเจ้าของร่วม​​บางคนยังไม่ทราบสิทธิ ​หน้าที่ขั้นพื้นฐาน ​ตามข้อบังคับ​และพ.ร.บ.อาคารชุดกำหนดไว้​ สาเหตุ​การไม่รู้ ก็ล้วนเกิดจากการไม่ได้ศึกษา​ ทั้งข้อบังคับ​และ พ.ร.บ. ตลอดข้อกฎหมาย​ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น ​เมื่อเกิดปัญหา​หรือสงสัย ​​น้อยรายที่จะเปิดตำราศึกษา​ค้นคว้าแต่กลับนิยมใช้การสอบ ถามตามนิสัยของปุถุชน​คนไทย

 

1.​ ผู้ซื้อ​หรือผู้ขาย​กับห้องชุดเหลือขาย​เป็นเจ้าของร่ วม​หรือเรียกว่า​ Co​-​owners

เจ้าของร่วมสามารถกำหนดมติที่ประชุมใหญ่ ที่ไม่ขัดหรือแย้งข้อบังคับ​และ พ.ร.บ.อาคารชุด​ให้ คกก.หรือกรรมการ​ตลอดจนผู้จัดการของนิติฯ ​นำไปปฏิบัติ​สร้างคุณประโยชน์แก่ผู้ซื้อ​ผู้ขาย​และสังคม ส่วนรวมได้

หมายความว่าทั้งข้อบังคับ​และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด​ให้อำ นาจแก่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม​สามารถแต่งตั้ง​หรือถอดถอ นคกก.ทั้งคณะ​หรือกรรมการ​บางคน​หรือแต่งตั้ง​ถอดถอนผู้จั ดการนิติบุคคลได้เมื่อพบว่าบริหารงานเกิดข้อผิดพลาด​บกพร่ อง​เป็นความเสียหายแก่เจ้าของร่วม​และนิติฯ

 

2.​ กรรมการ​หรือคกก.มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ​คน ​แต่ไม่เกิ น​ 9 ​คน​มีจำนวนมากกว่า​ 9 ​คน​ไม่ได้

ทุกนิติฯ ปฏิบัติ​ทั่วประเทศ​จำเป็นต้องมี ​ไม่มี​ไม่ได้​ กรรมการเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ซื้อ​และผู้ขาย​มีอำนาจหน้าที่คว บคุม​ ตรวจสอบ​กำกับ​ดูแล​มอบนโยบายการบริหารงานแก่ผู้จัดการ​เพ ื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม​

คณะกรรมการไม่มีสิทธิ หรือไม่มีอำนาจปลด​ หรือถอดถอนผู้จัดการ​ แต่สามารถรายงานความบกพร่อง​อันเป็นความเสียหายการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้จัดการ​เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม​พิจ ารณาถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลรายดังกล่าว

 

3.​ ผู้จัดการนิติฯ

ผู้จัดการ​อาจเป็นได้ทั้งบุคคล​หรือนิติบุคคล ​อีกทั้งต้องมีคุณสมบัติ​และไม่มีลักษณะต้องห้าม​ตามที่ข้ อบังคับ​และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนด

กรณีเจ้าของร่วมมีหนี้ค้างจ่าย​"ค่าส่วนกลาง" ตามข้อบังคับ​ไม่อาจสวมหมวกผู้จัดการได้ผู้จัดการมีอำนาจ ​หน้าที่​"มากมาย"เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการ​บริหารอาคารชุดทั้งหมด​ ทั้งปวงในอาคารชุด​ตามข้อบังคับ​และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ทั้งนี้​ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการ​และ/หรือที่ประชุมใ หญ่เจ้าของร่วม​กำหนดผู้จัดการ​อาจมีวาระการดำรงตำแหน่งนา นเท่าใด​ก็ได้ทั้งนี้​ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าขอ งร่วมกำหนด

 

4.​พนักงานเจ้าหน้าที่​ "กรมที่ดิน" 

เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิ​และนิติกรรมห้องชุด ​จดทะเบียนรายชื่อคกก.​และผู้จัดการ​จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ​ออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด​เมื่อเกิดควา มชำรุด​เสียหาย​หรือสูญหาย​เพิกถอนการจดทะเบียน​ (ที่ไม่ถูกต้อง) ​ฯลฯ​

 

นอกจากนี้​พนักงานเจ้าหน้าที่ ​"กรมที่ดินยังเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ​กรณีนิติฯ ไม่ปฏิบัติตา มข้อบังคับ​และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดรวมทั้งยังมีอำนาจหน้ าที่รับเรื่องร้องเรียนของ

 

เจ้าของร่วม​ตรวจสอบกิจกรรมส่วนกลางที่เกิด​ข้อบกพร่องหรื อได้รับความเสียหายแก่เจ้าของร่วม​นิติฯ อย่างไรก็ดี​ สิทธิ​หน้าที่​ขั้นพื้นฐาน​ซึ่งผู้ซื้อ​เจ้าของร่วมในอาคา รชุด​ "ควรรู้" อาจยังมีประเด็นสำคัญอื่น ​"เพิ่มเติม"​ ดังต่อไปนี้

 1. สามารถเข้าชื่อเจ้าของร่วมด้วยกันไม่น้อยกว่า 20% ​ของเจ้าของร่วมทั้งหมด​ร้องขอให้คกก.​จัดให้มีการประชุมใ หญ่วิสามัญเจ้าของร่วมได้ ​ทั้งนี้​เป็นไปตามข้อบังคับ​ และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 2. "ใบปลอดหนี้ได้รับเมื่อเจ้าของร่วม​ชำระหนี้ค่าส่วนกลาง​เงินเพิ่ม​(ถ้ามี)​ถูกต้อง​ครบถ้วน ผู้จัดการไม่อาจปฏิเสธคำขอการดำเนินการเ รื่องดังกล่าว​หากผู้ซื้อ​เจ้าของร่วม​ชำระหนี้ค่าส่วนกลา ง​เงินเพิ่ม​ให้แก่นิติฯ​ถูกต้อง​ครบถ้วน
 3. ตกแต่ง​ -​ต่อเติมห้องชุด​ต้องได้รับอนุญาต​ตรวจสอบแบบก่อสร้างจาก นิติฯ ก่อนทุกครั้ง
 4. เปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกอาคารชุด​ให้แตกต่างจากเดิม​"ไม่ได้" ถือเป็นความผิดที่ข้อบังคับ​และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด มีโทษปรับเป็นเงินไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท
 5. คะแนนเสียงของเจ้าของร่วม ตามที่ข้อบังคับ​และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนด​เปลี่ยนแป ลงค่าส่วนกลาง​หรือค่าใช้จ่ายร่วมกัน​ตามข้อบังคับได้ แต่ไม่สามารถอาศัยมติที่ประชุมคกก.ดำเนินการเรื่องดังกล่า วได้ ​แต่จำเป็นต้องอาศัยคะแนนเสียงของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่ว ม​กำหนดตามข้อบังคับ​ และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเท่านั้น
 6. ร้องขอผู้จัดการ​แสดงงบบัญชีรายรับ​และรายจ่ายของเดือนที่ ผ่านมา​ตรวจสอบ​ แสดงให้เห็นได้ทุกเมื่อ​และตั้งแต่วันที่​ 15 ของเดือนถัดไป
  งบบัญชีดังกล่าว​ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการ​ต้อง ปฏิบัติ​และดำเนินการตามข้อบังคับ​และกฎหมายว่าด้วยอาคารช ุดกำหนด หากฝ่าฝืน อาจระวางโทษปรับไม่น้อยกว่า​ 5 หมื่นบาท​และปรับอีกวันละ​ 500 ​บาท​ จนปฏิบัติถูกต้อง
 7. เสนอแนะข้อคิดเห็น​หรือแนะนำแนวปฏิบัติการบริหารงานที่เหม าะสมต่อที่ประชุมคกก.หรือที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้ทุกเ มื่อ
 8. สมัครกรรมการ​หรือผู้จัดการได้​ภายใต้คุณสมบัติ​และไม่มีล ักษณะต้องห้าม​ตามที่ข้อบังคับ​และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดก ำหนด
 9. ร่วมกำหนดกฎ​ระเบียบ​ข้อควรปฏิบัติการใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล​ และทรัพย์ส่วนกลางที่เหมาะสม​
 10. ร่วมลงมติในที่ประชุมใหญ่ "ยกเลิก"นิติฯ ​ด้วยคะแนนเสียง​ และเหตุแห่งการยกเลิก​นิติฯ ตามที่ข้อบังคับ​และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนด
บ้านน่าอยู่

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: