ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

รวมลิงค์หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

รวมลิงค์หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

โพสต์ใน: การศึกษา / - โดย - Apr 06, 2020

MTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภา ครัฐ และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาห กรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ 

คลิกลิงค์นี้:  https://www.mtec.or.th/

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานสถาบันทางการเงิน

ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค

 

เว็บไซต์ด้านเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานภาคเอกชน

 

กรุงเทพมหานคร

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: