ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Javascript ดึงตัวแปรจาก URL (URL Parser)

Javascript ดึงตัวแปรจาก URL (URL Parser)

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - May 09, 2020

สำหรับคนเขียนเว็บที่จะดึงตัวแปรจาก URL: https://www.guimee.com/?firstname=woot&lastname=boonvongsa

ในภาษา Javascript จะมีฟังค์ชั่น location.search

จะให้ผลลัพท์

?firstname=woot&lastname=boonvongsa

หากต้องการเฉพาะตัวแปร firstname และ lastname เพื่อดึงไปชื่อและนามสกุลต้องใช้ฟังค์ชั่นเสริม

เขียนฟังค์ชั่นใหม่ด้วยภาษา Javascript ดังนี้

 

function parseURL(url) {
var parser = document.createElement('a'),
searchObject = {},
queries, split, i;
// Let the browser do the work
parser.href = url;
// Convert query string to object
queries = parser.search.replace(/^\?/, '').split('&');
for( i = 0; i < queries.length; i++ ) {
split = queries.split('=');
searchObject[split[0]] = split[1];
}
return {
protocol: parser.protocol,
host: parser.host,
hostname: parser.hostname,
port: parser.port,
pathname: parser.pathname,
search: parser.search,
searchObject: searchObject,
hash: parser.hash
};
}

การนำฟังชั่นข้างต้นไปใช้จะต้องใช้คู่กับฟังค์ชั่น location.href 

จะได้ผลลัพท์คือ URL ทั้งหมด
https://www.guimee.com/?firstname=woot&lastname=boonvongsa

จากนั้นค่อยดึงค่าตัวแปร

var objURL = parseURL(location.href);

กด F12 ดูที่แท็บ console จะพบผลลัพท์ของคำสั่งนี้

console.log(objURL);

 

 

 

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: