ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

คำสั่ง MySQL ที่ใช้บ่อย ร่วมกับ PHP 5.2

คำสั่ง MySQL ที่ใช้บ่อย ร่วมกับ PHP 5.2

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - May 29, 2020

เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย PHP 5.2 รุ่นแรก(ปัจจุบันน่าจะยังมีผู้ใช้อยู่) ด้วย Funcion ด้านล่างนี้ทำให้นักพัฒนาสะดวกในการเรียกใช้

 

MySQL เลือก ID Auto increment ล่าสุด

INSERT INTO table_name (col1, col2,...) VALUES ('val1', 'val2'...);
SELECT LAST_INSERT_ID();

https://stackoverflow.com/questions/17112852/get-the-new-record-primary-key-id-from-mysql-insert-query

 

 

วิธีใช้: เริ่มต้นด้วย include และ สร้าง Class ดังนี้

 

include ("mysql_inc.php");

var $mysql = new my_database;

 

จากนั้นนำ $mysql ไปใช้ต่อได้เลย

เช่น $mysql->mquery("SQL QUERY");

 

สร้างไฟล์ mysql_inc.php


if(!defined("DB_DATABASE_NAME") ){
define("DB_DATABASE_NAME", "[ชื่อฐานข้อมูล]");
}
if(!defined("DB_HOST")){
define("DB_HOST", "localhost");
}

define("DB_USER", "[USERNAME_DB]");
define("DB_PASSWORD", "USERNAME_PASS]");

if (!defined("DB_FONT")) {
define("DB_FONT", "utf8");
}

class my_database{
var $Conn;
function mconnect()
{
$this->Conn = mysql_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD);
$this->setfont();
}
function errstring(){
return "Error: (".mysql_errno($this->Conn).") ".
mysql_error($this->Conn);
}
function mquery($result)
{
return mysql_query($result, $this->Conn);
}
function mnum_rows($result)
{
return mysql_num_rows($result);
}
function mfetch_array($result)
{
return mysql_fetch_array($result);
}
function mfetch_row($result)
{
return mysql_fetch_row($result);
}
function mfetch_asccoc($result)
{
return mysql_fetch_assoc($result);
}
function mfetch_object($result)
{
return mysql_fetch_object($result);
}
function mfree_result($result){
return mysql_free_result($result);
}

function mdata_seek($result,$row_number){
return mysql_data_seek($result,$row_number);
}

function maffected_rows(){
return mysql_affected_rows($this->Conn);
}

function setfont($front="")
{
$front = ($front!="")?$front:DB_FONT;
@mysql_query("SET CHARACTER SET ".$front, $this->Conn);
@mysql_query("SET NAMES '".$front."'", $this->Conn);
}

function mselect_db(){
return @mysql_select_db(DB_DATABASE_NAME, $this->Conn);
}

function mclose(){
return @mysql_close($this->Conn);
}
}

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: