ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

คำสั่ง SQL Server ที่ใช้บ่อยสุด

คำสั่ง SQL Server ที่ใช้บ่อยสุด

โพสต์ใน: SQL Server / - โดย - Jun 18, 2020

ดึงวันและเวลานั้น ๆ จากฐานข้อมูล SQL Server

getdate()

 

แทนที่ข้อความในฐานข้อมูล SQL Server

REPLACE(string, old_substring, new_substring);

วิธีใช้
UPDATE [dbo.ชื่อฐานข้อมูล] SET [ชื่อคอลัมท์] = REPLACE([ชื่อคอลัมท์], '[ข้อความเก่า]', '[ข้อความใหม่]') WHERE ID <=4

 

การเรียง ID สำหรับฐานข้อมูล SQL SERVER

/*
วิธีใช้:
$arrPID = array(7818, 7845, 7825, 7815);

//$arrPID = ID ที่ต้องการเรียง, '[ProjectID]' = ชื่อคอลัมท์ของ ID
$sqlOrderBy = setOrderByPID( [$arrPID], '[ProjectID]' ); 

OUTPUT:

ORDER BY CASE Pj.ProjectID
 WHEN 7818 THEN 1 
 WHEN 7845 THEN 2 
 WHEN 7825 THEN 3 
 WHEN 7815 THEN 4 
END

*/

function setOrderByPID($rangProjectID = array(), $colOrderName = "[ProjectID]")
{
  if ( !is_array($rangProjectID) || !sizeof($rangProjectID)) {
    return;
  }

  //Order By
  $intOderBy = 1;
  foreach ($rangProjectID as $valUniqueNearbyPID) {
    $arrOrderBY[] = " WHEN {$valUniqueNearbyPID} THEN {$intOderBy} ";
    $intOderBy++;
  } //foreach
  $whenOrderBy = implode("\n", $arrOrderBY);

  $sqlWhenOrderBY = "
  ORDER BY CASE {$colOrderName}
  {$whenOrderBy}
  END
  ";

  return $sqlWhenOrderBY;
}

 

ดู Auto Increment ล่าสุด

SELECT IDENT_CURRENT('ProjectUser') AS NUMIDENT;

 

Reset Auto Increment for SQL Server: exsample reset to 7 and next 8

DBCC CHECKIDENT ([TableName], RESEED, 7);

 

ปัญหา JSON AUTO ตัวเลขทศนิยมเพี้ยน วิธีแก้ให้ใช้ CAST เป็น DECIMAL

//ประกาศตัวแปร StartPrice

DECLARE @StartPrice FLOAT = 9.63322

 

แสดงทศนิยม 6 ตำแหน่ง ด้วยคำสั่ง CAST ของ SQL Server เช่นนำไปใช้กับ Latitude และ Longitude บนแผนที่ Google Maps

SELECT CAST(Latitude AS DECIMAL(18,6)) AS Latitude

กับ SELECT CAST(Longitude AS DECIMAL(18,6)) AS Longitude

 

แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง ด้วยคำสั่ง CAST ของ SQL Server

SELECT CAST(StartPrice AS DECIMAL(18,2)) AS StartPrice

 

ผลลัพท์: 9.63

หมายเหตุ: 
DECIMAL หากไม่ใส่วงเล็บ (18,2) ข้างท้ายจะได้ผลลัพท์: 9
AS คือชื่อใหม่ที่เราสามารถกำหนดเองได้ตามใจ โดยยึดถือหลักให้ชื่อสอดคล้องกับผลลัพท์ จะดูเป็นมืออาชีพ

 

https://stackoverflow.com/questions/16412231/how-to-get-2-digits-after-decimal-point-in-tsql

 

ลบเฉพาะข้อมูลทั้งหมดในตาราง (ทดสอบแล้ว 100%)

TRUNCATE TABLE [ชื่อตาราง];

 

แบ่งข้อมูลหลายหน้า 

วิธีใช้: ก้อปคำสั่งนี้ไว้ท้ายสุด SQL (ต้องใช้ร่วมกับคำสั่ง ORDER BY)

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ร่วมกับคำสั่ง TOP ได้

ORDER BY [ID] DESC
OFFSET [เริ่มต้น:ตัวเลข] ROWS
FETCH NEXT [จำนวนที่ต้องการ:ตัวเลข] ROWS ONLY;

 

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: