ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

เอกสาร 6 อย่าง หายทำใหม่ได้ทันที

เอกสาร 6 อย่าง หายทำใหม่ได้ทันที

โพสต์ใน: การศึกษา / - โดย - Aug 08, 2020

6 เอกสาร ที่ไม่ต้องแจ้งหาย สามารถไปทำใหม่ได้เลย

เนื่องด้วยมีพี่น้องประชาชนหลายท่านเดินทางแจ้งความบัตรปร ะชาชนหายบ้าง ใบขับขี่หายบ้าง ที่โรงพัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วว่าเอกสารเหล่านี้ถ ้าเกิดหายก็ไม่จำเป็นต้องมาแจ้งความหายที่โรงพัก สามารถไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย แต่ก็ยังมีหลายท่านยังรั้น ยังไม่เชื่อยังประสงค์จะแจ้งความหายให้ได้

 

1. ทะเบียนบ้านหาย ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

 

2. บัตรประชาชนหาย ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้นนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนิ นการทำบัตรใหม่ได้เลย

 

3 แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ให้นำสมุดคู่มือการจดท ะ เ บี ย น รถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

 

4 ใบอนุญาตขับขี่หาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขั บ ขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม

 

5 บัตรประกันสังคม ปัจจุบันใช้หมายเลขบัตรประชาชนโดยไม่ต้องพกบัตรประกันสัง คมแล้ว

 

6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนั กง าน ส ร รพ า ก รพื้นที่เขตของท่าน

สำหรับท่านที่บัตรประชาช นหายแล้วต้องการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า เอกส ารตัวนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ทางหน่วยงานที่ออกบัตรก็มีบริการสำหรับกรณีนี้ให้บริการอย ู่แล้วครับ 

 

 

ข่าวสาร

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: