ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การติดตั้ง REMI Repository บน RHEL และ Rocky Linux

การติดตั้ง REMI Repository บน RHEL และ Rocky Linux

โพสต์ใน: ระบบ / - โดย - Feb 13, 2022

การติดตั้ง REMI Repository บน RHEL / Rocky / CentOS / Fedora

# yum update && yum install epel-release
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

 

หรือ
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm

 

ปรับแต่งไฟล์ remi.repo ให้ Enable REMI repository

# vi /etc/yum.repos.d/remi.repo

ปรับค่า enabled =0 เปลี่ยนเป็น enabled =1

[...]
enabled=1
[...]

ตรวจสอบ repository ด้วยคำสั่ง yum repolist
# yum repolist

 

การติดตั้งแพ็กเกจ
yum install

 

ทดสอบติดตั้ง PHP 7.3
# yum install php73

 

ตรวจสอบแพ็กเกจว่าใช้ REMI repository หรือไม่
# yum list php*

 

กรณีที่ต้องการติดตั้งเป็นกลุ่ม (LAME stack) โดยใช้ REMI repository
รูปแบบ
yum --enablerepo=remi install package_name

 

ตัวอย่างเช่น ต้องการติดตั้ง LAME stack
# yum --enablerepo=remi install php73 httpd mariadb-server mariadb

 

การติดตั้งโดยใช้มีตัวเลือกสำเร็จรูป (Wizard) 

https://rpms.remirepo.net/wizard/

 

 

LINUX

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: