ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

เล่มทะเบียนรถยนต์หาย ควรทำอย่างไร

เล่มทะเบียนรถยนต์หาย ควรทำอย่างไร

โพสต์ใน: รถยนต์ / - โดย - May 12, 2022

เล่มทะเบียนรถยนต์ (หรือใบคู่มือจดทะเบียน) เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของรถ การดำเนินการทางทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ก็จำเป็นต้องใช้เล่มทะเบียนรถควบคู่กันไปด้วย หากวันดีคืนดีเกิดทำเล่มหายขึ้นมา จะมีวิธีขอออกเล่มใหม่อย่างไร

เล่มทะเบียนรถหาย “ต้อง” แจ้งความ

      การขอออกเล่มทะเบียนรถทดแทนเล่มเดิมที่สูญหาย จำเป็นต้องเข้าแจ้งความยังสถานีตำรวจเสียก่อน เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญที่เสี่ยงต่อการถูกปลอมแปลงได้ง่ าย จากนั้นจึงนำสำเนาบันทึกประจำวันและหลักฐานที่จำเป็นไปติด ต่อยังสำนักงานขนส่ง โดยเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

  1. สำเนาบันทึกประจำวัน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
  3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
  4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

ขั้นตอนการขอรับใบคู่มือจดทะเบียนทดแทน

      ให้นำหลักฐานทั้งหมดไปติดต่อสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รถคัน ดังกล่าวจดทะเบียนไว้ ส่วนรถที่จดทะเบียนในต่างจังหวัดให้ติดต่อได้ที่สำนักงานข นส่งประจำจังหวัดนั้นๆ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

  1. ยื่นแบบคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
  2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม
  3. บันทึกรายการทางทะเบียนรถ
  4. รับเล่มทะเบียน
 

      ทั้งนี้ เล่มทะเบียนรถทดแทนฉบับที่สูญหายจะถูกประทับตรา “ออกแทนเล่มที่สูญหาย” กำกับเอาไว้ โดยจะเหลือเฉพาะชื่อผู้ครอบครองคนปัจจุบันเท่านั้น แต่ลำดับผู้ครอบครองจะยังคงเดิม (เช่น หากเล่มเดิมมีชื่อผู้ครอบครองมาแล้ว 3 ลำดับ ได้แก่ นาย ก เป็นลำดับที่ 1, นาย ข เป็นลำดับที่ 2 และนาย ค เป็นลำดับที่ 3 (ชื่อผู้ครอบครองคนปัจจุบัน) เล่มที่ออกทดแทนจะเหลือเฉพาะนาย ค แต่ลำดับผู้ครอบครองยังคงเป็นลำดับที่ 3 เช่นเดิม)

 

      ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยในการขอรับใบคู่มือจดทะเบียนทดแทน สามารถติดต่อสายด่วนกรมการขนส่งทางบก 02-271-8888 หรือ 1584

 

รถยนต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: