ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ขั้นตอนซื้อขายบ้าน คอนโด และการโอน

ขั้นตอนซื้อขายบ้าน คอนโด และการโอน

โพสต์ใน: บ้าน ที่อยู่อาศัย / - โดย - Jan 07, 2023

ขั้นตอนซื้อขายบ้าน คอนโด และโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ซื้อและผู้ขาย ได้ทำการตกลงราคาซื้อขายบ้านและที่ดิน ตกลงค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จำเป็นจะต้องทราบขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ดำเนินการ จนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ เปลี่ยนเจ้าของทรัพย์ โดยจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้โอนกรรมสิทธิ์ดังนี้

เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ กรณีบุคคลทั่วไป

1. โฉนดที่ดิน ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เตรียมบัตรจริงไปด้วย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (เตรียมฉบับจริงไปด้วย)
4. หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ (ไม่สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจทั่วไปได้)
5. หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดิน (กรณีสมรส)
6. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้่้ามี)
7. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
9. สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ กรณีนิติบุคคล

1. โฉนดที่ดินฉบับจริง หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
5. รายการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท
7. รายงานการประชุม
8. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุ คคล

 

ขั้นตอนซื้อขายบ้านและที่ดิน

ผู้ซื้อ

 1. ทำสัญญาจะซื้อจะขาย วางเงินมัดจำ 
 2. เตรียมเอกสารและยื่นกู้ธนาคาร
 3. ผลอนุมัติเครดิตผู้กู้ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
 4. ธนาคารนัดเข้าประเมินทรัพย์ 
 5. เซ็นต์สัญญาเงินกู้สินเชื่อกับธนาคาร 
 6. นัดวันโอนกรรมสิทธิ์ 
 7. แจ้งธนาคาร ออกแคชเชียร์เช็ค เพื่อชำระเงินให้กับผู้ขาย
 8. เตรียมเงิน คชจ. วันโอนกรรมสิทธิ์, เงินชำระส่วนต่าง (กรณีกู้ได้ไม่เต็มยอด) 

 

ผู้ขาย

 1. ทำสัญญาจะซื้อจะขาย รับเงินมัดจำ
 2. ให้สำเนาโฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขายที่ดิน ทด.13, สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อ.ช.2 เพื่อยื่นกู้ธนาคาร 
 3. นัดวันโอนกรรมสิทธิ์ 
 4. ติดต่อธนาคารที่ติดจำนองโฉนด ขอยอดที่ต้องชำระ และนัดวันโอนกรรมสิทธิ์ 
 5. เตรียมเงิน คชจ. วันโอนกรรมสิทธิ์ 

 

ขั้นตอนวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินก่อน อาจจะต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ E-QLands (ช่วงโควิดระบาด)

 1. นำเอกสารที่เตรียมไว้ ยื่นเรื่องติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสั มพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสาร และรับคิว
 2. เจ้าหน้าที่เรียก ผู้โอนและผู้รับโอน เซ็นต์เอกสารต่อเจ้าหน้าที่ 
 3. เจ้าหน้าที่จะประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมโอนต่า งๆ เพื่อนำไปชำระที่ฝ่ายการเงิน 
 4. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมโอนเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะสลักหลังโฉนดที่ดิน ตามประเภทของนิติกรรมที่ดำเนินการ (ไถ่ถอน, ขาย, จำนอง)  
 5. หลังจากสลักหลังโฉนดที่ดินเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดิน 
 6. กรณีที่ผู้รับโอน ทำการกู้เงินกับธนาคาร หลังโฉนดจะแสดงนิติกรรมจำนองล่าสุด ธนาคารจะเก็บโฉนดฉบับจริงไว้ ผู้รับโอนต้องขอถ่ายเอกสารเก็บไว้ 

 

จากนั้นต้องไปทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ก็ควรที่จะศึกษาและเตรียมตัวทั้งในเรื่องของการเตรียมเอกส าร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ด้วย

 

 

บ้านน่าอยู่

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: