ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

เตรียมเอกสารและยื่นกู้ธนาคาร

เตรียมเอกสารและยื่นกู้ธนาคาร

โพสต์ใน: บ้าน ที่อยู่อาศัย / - โดย - Jan 07, 2023

เอกสารยื่นกู้บ้าน แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้


1. เอกสารส่วนบุคคล

ของผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วม สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, สำเนาเปลี่ยนชื่อสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส

 

2. เอกสารรายได้ของผู้กู้

สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, Statement ธนาคาร เป็นต้น


3. เอกสารหลักประกัน

สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อ.ช.2 (สำหรับซื้อขายคอนโดหรืออาคารชุด), สัญญาจะซื้อจะขาย

 

1. เอกสารยื่นกู้สินเชื่อ พนักงานประจำข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ

1.1 เอกสารส่วนบุคคล ผู้กู้หลัก ผู้กู้ร่วม

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

 

1.2 เอกสารรายได้

หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 1 เดือน

สลิปเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาบัญชีธนาคารล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน

 

1.3 เอกสารหลักประกัน

สัญญาจะซื้อจะขาย

สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.4 ทุกหน้า

สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อ.ช.2 ทุกหน้า

 

 

2. เอกสารยื่นกู้สินเชื่อ อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว

2.1 เอกสารส่วนบุคคล ผู้กู้หลัก ผู้กู้ร่วม

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

 

2.2 เอกสารรายได้

สำเนาบัญชีธนาคารล่าสุด ย้อนหลัง 1 ปี

สำเนาทะเบียนการค้า

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / หนังสือบริคณห์สนธิ

หลักฐานการยื่นเสียภาษีเงินได้ หรือแบบยื่นภาษี ภพ.30

บิลซื้อขาย / บัญชีรายรับ-รายจ่ายของกิจการ

รูปถ่ายกิจการ / เว็บไซต์กิจการ

สัญญาเช่าห้างร้านกับนิติบุคคล (ถ้ามี)

 

2.3 เอกสารหลักประกัน

สัญญาจะซื้อจะขาย

สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.4 ทุกหน้า

สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อ.ช.2 ทุกหน้า

 

 

 

บ้านน่าอยู่

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: