ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ขั้นตอนการโอนบ้าน และการเตรียมเอกสาร

ขั้นตอนการโอนบ้าน และการเตรียมเอกสาร

เมื่อต้องการไถ่ถอนทรัพย์ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำข้อตกลงกับธนาคารแล้ว
หรือผู้ซื้อผู้ขายทำการตกลงที่จะซื้อ ขายบ้าน พร้อมที่ดิน ตกลงราคา และค่าใช้จ่ายเรื่องการโอนฯ แล้ว ต่อมาก็เข้าสู่กระบวนการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ณ สำนักงานกรมที่ดินใกล้บ้าน

 

5 ขั้นตอน ที่จะต้องไปดำเนินการที่สำนักงานกรมที่ดินมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และรับบัตรคิว

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานเรียก ทั้งผู้โอนและผู้รับโอนบ้าน เซ็นต์เอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่จะประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมการโอน นำใบประเมินไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้ใบเสร็จ 2 ใบสีเหลืองและสีฟ้า โดยสีฟ้าให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้หนึ่งชุด และให้นำสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานที ่เซ็นต์เอกสารในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 5 เจ้าหน้าพิมพ์สลักหลังโฉนด ผู้โอนตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงมอบโฉนดและสัญญาซื้อขาย(ทด.13) ให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ

 

หมายเหตุ:

  • หากกู้ ซื้อบ้าน ทางธนาคารจะเก็บโฉนดตัวจริงไว้ และให้สำเนาโฉนดไว้ โดยโฉนดเจ้าของจะเป็นชื่อธนาคารจนกระทั่งผ่อนชำระสินเชื่อ บ้านหมด
  • ในกรณีที่โครงการบ้านดำเนินการให้ ทางผู้ซื้อจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อไปดำเนินการแทนโดย ผู้ซื้อจะได้รับสำเนาหลักฐานการโอน หลังจากกระบวนการโอนบ้าน ณ กรมที่ดิน เสร็จสิ้นแล้ว

 

เอกสารที่ต้องเตรียมความพร้อมในวันนัดโอนกรรมสิทธิ์

กรณีเป็นบุคคลทั่วไป

1. โฉนดที่ดินฉบับจริง

2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ

5. หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน (กรณีสมรส)

6. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)

7. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีสมรส)

8. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)

9. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)


กรณีเป็นนิติบุคคล

1. โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

3. หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์

4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณี บริษัท จำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด

5. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว

6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด

7. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล

8. รายงานการประชุมนิติบุคคล

 

หมายเหตุ:

เพื่อให้เสร็จสิ้นการซื้อขายจริงๆ หลังจากโอนที่ดินพร้อมบ้านแล้ว ต้องโอนมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านด้วยจริงจะเรียบร้อยสมบู รณ์

 

 

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ปากคลองตลาด

แผนที่ Google Map: https://goo.gl/maps/p9aGnwQUNENNPjAw5

 

 

กรุงเทพมหานคร

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: