ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

โดย

เหมาะกับผู้ดูและระบบ Linux Server การดูพื้นที่คงเหลือถูกใช้ไปแล้วเท่าไหร่ทำได้ง่ายบนหน้าจ อ Command

แสดงพื้นที่คงเหลือเป็น GB

พิมพ์คำสั่ง# df -h

 

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d0p2      75G   23G   49G  32% /
/dev/cciss/c0d0p5      24G   22G  1.2G  95% /home
/dev/cciss/c0d0p3      29G   25G  2.6G  91% /data
/dev/cciss/c0d0p1     289M   22M  253M   8% /boot
tmpfs                 252M     0  252M   0% /dev/shm

หรือจะแสดงเฉพาะพื้นที่เช่น /Home

พิมพ์คำสั่ง# df -hT /home

 

Filesystem        Type    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d0p5    ext3     24G   22G  1.2G  95% /home

หากต้องการดูใช้งานอย่างไรบ้าง

พิมพ์คำสั่ง# df --help  หรือ man df  จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบคำสั่งอื่น ๆ ให้ใช้งานอีกมาก

 

Usage: df [OPTION]... [FILE]...
Show information about the file system on which each FILE resides,
or all file systems by default.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --all             include dummy file systems
  -B, --block-size=SIZE use SIZE-byte blocks
  -h, --human-readable  print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)
  -H, --si              likewise, but use powers of 1000 not 1024
  -i, --inodes          list inode information instead of block usage
  -k                    like --block-size=1K
  -l, --local           limit listing to local file systems
      --no-sync         do not invoke sync before getting usage info (default)
  -P, --portability     use the POSIX output format
      --sync            invoke sync before getting usage info
  -t, --type=TYPE       limit listing to file systems of type TYPE
  -T, --print-type      print file system type
  -x, --exclude-type=TYPE   limit listing to file systems not of type TYPE
  -v                    (ignored)
      --help     display this help and exit
      --version  output version information and exit

SIZE may be (or may be an integer optionally followed by) one of following:
kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G, T, P, E, Z, Y.

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above