ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

โดย
ขั้นตอนได้เล่มทะเบียนรถยนต์ หลังผู้อ่านบางท่านอาจใช้เวลาผ่อนรถยนต์ 4-6 ปี จนผ่อนหมด และแล้วก็ได้เวลาโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของผู้ซื้อโดยชอบธรรม แล้ว

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์นิสสัน ลิสซิ่ง

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ถ่ายหน้า - หลัง และไม่หมดอายุ)
 2. สำเนาป้ายภาษีประจำปีรถยนต์ (ไม่หมดอายุ)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ “นาง” หรือ “นางสาว” (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (ถ้ามี)
 1. รอรับเอกสาร

  บริษัทฯ จัดส่งเอกสารการโอนกรรมสิทธ์ิให้กับท่าน 60 วันล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดชำระค่างวดสุดท้าย

 2. ลงนามและส่งเอกสารกลับ

  ลูกค้าลงนามในเอกสารและแนบเอกสารตามรายละเอียดที่แจ้งให้ค รบถ้วน และส่งเอกสารกลับมา ที่บริษัทฯ ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดสุดท้าย พร้อมทั้งชำระค่าดำเนินการตามใบแจ้งชำระเงิน

  ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

  บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ฝ่ายบริการงานทะเบียน)

  เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 3. รอรับเล่มทะเบียน

  บริษัทฯ จะจัดส่งเล่มทะเบียนรถยนต์ให้ท่านภายใน 15 วันทำการ (หลังจากบริษัทฯ ได้รับชำระค่างวดสุดท้าย ค่าดำเนินการ และเอกสารต่างๆ ครบถ้วน)

อ่านเพิ่มเติม: https://www.nissanleasing.co.th/support/transfer
 
 

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ธนาคารอื่น

 
1. ชุดโอนทั้งหมดรวมถึงหนังสือมอบอำนาจ ที่ได้กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน
 
2. สลิปยืนยันการจ่ายเงิน 1200 บาท ค่าดำเนินการ
 
3. สำเนาบัตร ปชช และ ทะเบียนบ้าน ที่เซ็นสำเนาถูกต้อง
 
4. สำเนาป้ายวงกลม(ภาษีรถยนต์) ที่ต่ออายุของปีถัดไปเรียบร้อยแล้ว.... ถ่ายเอกสารส่งไป
 
หมายเหตุ: ชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ ผ่านเวบกรมขนส่งล่วงหน้าได้ 3เดือน แล้วกรมขนส่ง ส่งป้ายวงกลบมทางไปรษณีย์มาให้ที่บ้านเลย 
เป็นป้ายวงกลมปี 2562
 
5. รอรับเล่มทะเบียนภายใน 15 วันทำการ หรือบางครั้งอาจใช้เวลา 30 วันหากอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด
 
 
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above