ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 0.00 น. และปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.

 

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้นอกเขตเลือกตั้ง คลิก: https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote

 

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คลิก: https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad

 

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม – วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นช่วงวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าใ นเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในกรณี ดังนี้

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับทะเบียนบ้าน

และรวมถึงผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 90 วัน ต้องยื่นคำขอลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตในวันเลือกตั้ง

ให้ไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียน แต่ต้องแจ้งขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เขต หรือจังหวัด

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร

ให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรก่อนวันเลือกตั้งไม่ น้อยกว่า 30 วัน ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล

 

การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และนอกราชอาณาจักร

(1) ยื่นคำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42) และหนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.) เพื่อใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งด้วยตนเอง

(2) กรอกคำขอสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า หรือนอกราชอาณาจักร พร้อมแนบเอกสาร อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(3) ยื่นคำขอผ่านทางเว็ปไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code ของ กกต. จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

ตรวจสอบว่า มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่

สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 

(1) 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไ ด้ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการ อบต. สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน

(2) 15 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

(1) สอบถามจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอ าณาจักร

(2) กรณีไม่พบชื่อในบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อต่อเอกอัครรา ชทูต กงสุลใหญ่ ก่อนวันแรกของวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 5 วัน

 


ข้อควรระวัง ในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และนอกราชอาณาจักร

(1) ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้แ ล้ว สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

(2) ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว หากต้องการกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะต้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวั ดเสียก่อน

(3) การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ใช้ได้กับการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เท่านั้น ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ลงทะเบียนจะต้องกลับไปใช้สิทธิ ณ ท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

(4) ผู้ที่ลงทะเบียนต้องไปใช้สิทธิในวันที่ กกต. กำหนดไว้เท่านั้น และการลงทะเบียนมีผลผูกพันไปตลอดจนกว่าผู้มีสิทธิ จะยื่นหนังสือขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

  

ข้อมูลจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above