ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

โดย

เหมาะผู้ดูแล Linux Server สามารถทำให้ PHP เชื่อมต่อ SQL Server ได้

มีขั้นตอนดังนี้

1. ติดตั้ง Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server

RedHat Enterprise Server, CentOS 6 and 7

ก็อปคำสั่งด้านล่างทีละบรรทัดไปวางในหน้าจอ Linux Command

sudo su

#Download appropriate package for the OS version
#Choose only ONE of the following, corresponding to your OS version

#RedHat Enterprise Server 6
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/6/prod.repo > /etc/yum.repos.d/mssql-release.repo

#RedHat Enterprise Server 7
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo > /etc/yum.repos.d/mssql-release.repo

exit
sudo yum remove unixODBC-utf16 unixODBC-utf16-devel #to avoid conflicts
sudo ACCEPT_EULA=Y yum install msodbcsql17
# optional: for bcp and sqlcmd
sudo ACCEPT_EULA=Y yum install mssql-tools
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bash_profile
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
# optional: for unixODBC development headers
sudo yum install unixODBC-devel

คลิก: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc/linux-mac/installing-the-microsoft-odbc-driver-for-sql-server?view=sql-server-2017

2 ติดตั้ง PHP Extenson:
[อยู่ระหว่างอัพเดต]

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above