ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

แก้ปัญหาการใช้ฟังค์ชั้น Query ของ MS SQL SERVER


หาก Query แล้วเกิด Error ดังด้านล่างนี้

SELECT failed because the following SET options have incorrect settings:
'ANSI_NULLS, QUOTED_IDENTIFIER, CONCAT_NULL_YIELDS_NULL, ANSI_WARNINGS, ANSI_PADDING'.
Verify that SET options are correct for use with indexed views and/or indexes on computed columns

 

วิธีแก้ไข ให้เปิดฟังชั่นค์ โดยใส่ไว้ก่อนคำสั่ง SELECT ดังนี้

SET ANSI_NULLS ON
SET ANSI_PADDING ON
SET ANSI_WARNINGS ON
SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ON
SET QUOTED_IDENTIFIER ON

 

SELECT * FORM xx; 

 

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above