ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

หาระยะห่างระหว่าง 2 จุดเป็นเมตร

ฟังชั่นแรก คำนวณหารัศมีของวงกลม

var rad = function (x) {
return x * Math.PI / 180;
};

ฟังชั่นสอง คำนวณหาระยะห่างหน่วยเป็นเมตร

var getDistanceMan = function (p1, p2) {
var d = 0;
try {
var R = 6378137; // Earth's mean radius in meter
var dLat = rad(p2.lat - p1.lat);
console.log(p1.lat);
var dLong = rad(p2.lng - p1.lng);
var a = Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) +
Math.cos(rad(p1.lat)) * Math.cos(rad(p2.lat)) *
Math.sin(dLong / 2) * Math.sin(dLong / 2);
var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
d = R * c;
} catch (e) {
e;
}
return d; // returns the distance in meter
};

การนำไปใช้งานผ่านฟังชั่นค์

function getNumLatLonMan() {
var floatLatLon = getDistanceMan({lat:13.694917, lng:100.534446}, {lat:13.692866, lng:100.544128});

console.log(floatLatLon);
}

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above