ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ลบเฉพาะข้อมูลทั้งหมดในตาราง

TRUNCATE TABLE  table_name;

 

แบ่งข้อมูลหลายหน้า 

วิธีใช้: ก้อปคำสั่งนี้ไว้ท้ายสุด SQL (ต้องใช้ร่วมกับคำสั่ง ORDER BY)

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ร่วมกับคำสั่ง TOP ได้

ORDER BY [ID] DESC
OFFSET [เริ่มต้น:ตัวเลข] ROWS
FETCH NEXT [จำนวนที่ต้องการ:ตัวเลข] ROWS ONLY;

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above