ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

1 แอมป์ เท่ากับ วัตต์
ต้องใช้สูตร Watt = Volt x Amp (หรือเขียนเป็นคณิตศาสตร์คือ P = E x I)

ตัวอย่าง แบตเขียนว่า 12v 7.5Amp จะได้กี่วัตต์
12 x 7.5 = 90 วัตต์

คำตอบ 7.5 แอมป์มีแรงดันที่ 12 โวลต์ จะได้เท่ากับ 90 วัตต์
ฉะนั้น 1 แอมป์ในตัวอย่างนี้จะเท่ากับ 12 วัตต์ (90 หาร 7.5)
GMT +7 เวลาขณะนี้ 7:36 pm